Stema Timișoarei

Primăria
Timișoara

Capitolul 1 Dispoziții generale

Articolul 1

(1)   Bugetul Participativ este un instrument de management deschis, incluziv şi transparent, instrument care permite participarea reală a cetăţenilor la guvernarea oraşului, aceştia putând decide în mod direct cum se va cheltui o sumă clar definită în acest sens din bugetul local.

(2)   Prin intermediul acestui instrument de lucru, cetăţenii pot trimite propuneri de proiecte şi pot decide prin vot proiectele care vor fi implementate în urma campaniei "Timişoara Decide!", denumită în continuare Campania. Bugetul Participativ presupune consultare cetăţeilor şi transferul către aceștia a responsabilităţii decizionale pentru o sumă totală de aproximativ  4 milioane de lei.

(3)   Numărul de proiecte va fi determinat de voturile primite și valoarea însumată a proiectelor până la suma totală alocată. Dacă va rămâne o sumă ce nu acoperă integral următorul proiect, vom proceda astfel:

a)     dacă diferența nu este mai mare de 100.000 lei și există resurse disponibile, va fi suplimentat bugetul participativ astfel încât să includem următorul proiect în implementare;

b)     dacă nu sunt îndeplinite cerințele de la punctul a) diferența va constitui un fond de rezervă care va fi redistribuit pentru implementarea proiectelor câștigătoare pentru acoperirea  unor eventuale costuri suplimentare sau neprevăzute;

c)     orice sumă rămasă în urma alocărilor conform punctului b) se va reporta pentru următoarea campanie a bugetului participativ.

(4)   Anual, în urma derulării Campaniei, proiectele selectate vor fi cuprinse în bugetul de venituri şi cheltuieli al Municipiului Timișoara pentru acel exerciţiu bugetar sau următorul, în funcție de complexitatea acestora, urmând a fi implementate prin grija direcţiilor de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara sau a instituţiilor subordonate acesteia.

(5)   Primăria Municipiului Timișoara va asigura un cadru deliberativ specific, repetitivitatea anuală a procesului şi își va asuma implementarea proiectelor votate de cetăţeni, cât și monitorizarea proiectelor împreună cu cetățenii.

(6)   Prezentul regulament are ca scop stabilirea cadrului general și a procedurii prin care ideile și inițiativele cetățenilor Municipiului Timișoara preocupați de dezvoltarea comunității, se transformă în proiecte implementate de către administrația publică locală.

Articolul 2

Obiectivele generale ale Campaniei sunt:

(1)   Dezvoltarea unui cadru organizaţional eficient de dialog între administraţia publică locală, cetăţeni, asociaţii, fundaţii, mediul academic şi societăţi comerciale pentru găsirea soluţiilor optime pentru problemele oraşului;

(2)   Creşterea implicării cetăţenilor în viaţa comunităţii: procesul încurajează cetăţenii să identifice preocupările personale cu binele comun, să înțeleagă complexitatea problemelor comunităţii şi să furnizeze soluţii, să-și dezvolte abilitățile participative;

(3)   Adaptarea politicilor publice la nevoile cetățenilor cu scopul de creştere a nivelului calităţii vieţii în oraş şi de stimulare a acestei creşteri;

(4)   Creşterea transparenţei activităţii administraţiei publice locale, modernizarea acesteia, responsabilizarea aleşilor locali, eficientizarea cheltuirii fondurilor publice, implementarea guvernării deschise;

(5)   Stimularea democraţiei participative a colaborării și participării active a cetățenilor în comunitate.

Articolul 3

Obiectivele specifice ale Campaniei pentru anul 2024 sunt:

(1)  Creșterea gradului de distribuție teritorială a proiectelor câștigătoare prin alocarea bugetului în mod egal pe cele opt zone definite la art. (5) alin. (4);

(2)  Creșterea coeziunii sociale și a calității vieții în cartiere prin încurajarea propunerilor de proiecte ce vizează spații publice comune conform domeniilor de impact definite la art. 17 punctul a)

Articolul 4

Principiile Campaniei sunt:

(1)   Mandatarea cetăţenilor: atribuirea de puteri decizionale reale pentru proiectele menționate la Art. 1, alineatul (2); 

(2)   Transparenţă: în ceea ce priveşte informaţiileşi deciziile autorităţilor locale;

(3)   Abordare incluzivă: angajarea și consultarea civică şi a celor nereprezentaţi politic, a persoanelor cu diferite dizabilități, a minorităților, a vârstnicilor, a celor cu competențe digitale reduse sau cu acces limitat la internet, a imigranților.

(4)   Echitate: procesul de decizie în ceea ce privește alocarea banului public este accesibil tuturor;

(5)   Comunitate: cetăţenii lucrează împreună pentru binele întregii comunităţi.

Capitolul 2 Alocarea Bugetului

Articolul 5

Definirea directiilor de alocare a bugetului

(1)Bugetul total de 4 milioane lei va fi distribuit în mod egal în 8 zone, câte 500.000 lei/zonă. Zonele sunt delimitate la punctul (4).

(2)Bugetul maxim pe proiect va fi de 500.000 le, cu TVA inclus.

(3)Dacă bugetul dedicat unei zone nu va fi consumat în integralitate, sumele rămase vor fi redistribuite în celelalte zone.

(4) Delimitarea celor 8 zone poate fi consultată mai jos precum și în această hartă.

 Zona 1 - Nord - Est 1

Delimitare:Calea Aradului (inclusiv) – Strada Aristide Demetriade (inclusiv) – Strada Avram Imbroane (inclusiv)

Cartiere:Arad Est, Ion Ionescu de la Brad, Antene, UMT (parțial)

 Zona 2 - Nord - Est 2

Delimitare: Strada Aristide Demetriade (exclusiv) – Strada Avram Imbroane (exclusiv) – Calea AI. I. Cuza (inclusiv) – str. Gheorghe Dima (inclusiv) – str. Sf. Ioan (inclusiv) – P-ța Victoriei (inclusiv) – Bd Regele Ferdinand I (inclusiv) – Canal Bega (inclusiv)

Cartiere: Cetate, Tipografilor, Badea Cârțan, Kogălniceanu, Telegrafului, Dorobanți, Crișan, Ghiroda, Modern

 Zona 3 - Sud - Est 1

Delimitare: Canal Bega (exclusiv) – Strada Dacilor (inclusiv) – Calea Stan Vidrighin (inclusiv) – Calea Buziașului (inclusiv)

Cartiere: Fabric, Baba Dochia, Lunei, Câmpului, Kuncz, Plopi, Calea Buziașului

 Zona 4 - Sud - Est 2

Delimitare: Calea Buziașului (exclusiv) – Calea Stan Vidrighin (exclusiv) – Strada Dacilor (exclusiv) – Canal Bega (exclusiv) – Bd. Michelangelo(inclusiv) – str. Cluj (inclusiv) – str. Arieș (inclusiv) – Calea Martirilor (inclusiv)

Cartiere: Ciarda Roșie, Campus Universitar, Stadion, Soarelui, Timișoara Sud

 Zona 5 - Sud - Vest 1

Delimitare: Calea Martirilor (exclusiv) – str. Arieș (exclusiv) – str. Cluj (exclusiv) – Bd. Michelangelo (exclusiv) – Canal Bega (exclusiv)– Bulevardul Mihai Viteazu (inclusiv) – Strada Ciprian Porumbescu (inclusiv) – Calea Șagului (inclusiv)

Cartiere: Elisabetin, Odobescu, Calea Girocului, Fratelia, Steaua

 Zona 6 - Sud - Vest 2

Delimitare: Calea Șagului (exclusiv) – Strada Ciprian Porumbescu (exclusiv) – Bulevardul Mihai Viteazu (exclusiv) – Canal Bega (inclusiv)

Cartiere: Iosefin, Calea Șagului, Dâmbovița, Freidorf, zona Polonă

 Zona 7 - Nord - Vest 1

Delimitare: Canal Bega (exclusiv), str. Sf. Ioan (exclusiv) – P-ța Victoriei (exclusiv) – Bd Regele Ferdinand I (exclusiv) – Strada Gheorghe Lazăr (inclusiv) – Strada Cloșca (inclusiv) – Strada Locotenent Ovidiu Balea (inclusiv)

Cartiere: Gara de Nord, Mircea cel Bătrân, Bogdănești, Blașcovici, Ronaț, Solventul, Circumvalațiunii (zona cuprinsă între Gara de Nord și strada Gheorghe Lazăr), Mehala (zona cuprinsă între strada Bogdăneștilor și strada Gheorghe Lazăr)

 Zona 8 - Nord - Vest 2

Delimitare: Strada Locotenent Ovidiu Balea (exclusiv) – Strada Cloșca (exclusiv) – Strada Gheorghe Lazăr (exclusiv)–Strada Gheorghe Dima (exclusiv) – Calea Aradului (exclusiv)

Cartiere: Circumvalațiunii (zona cuprinsă între strada Gheorghe Lazăr și Calea Toronatlului), Mehala (zona cuprinsă între strada Gheorghe Lazăr și Alea Viilor), Dacia, Bucovina, Ovidiu Balea, Torontalului, Aradului Vest

Capitolul 3 Campania "TIMIŞOARA DECIDE!"

Articolul 6

Campania este o inițiativă anuală a Municipiului Timișoara demarată începând cu anul 2022. În funcție de complexitatea lor, proiectele câștigătoare se pot implementa începând cu anul în curs sau în anul următor. Prin această campanie se urmăreşte identificarea proiectelor de interes local iniţiate de cetăţeni şi care pot fi asumate de Primăria Municipiului Timişoara prin direcţiile de specialitate, respectiv organismele prestatoare de servicii publice şi de interes local, fiind un pas important în implementarea procesului complex de Guvernare Deschisă.

Articolul 7

Campania se va desfăşura în limitele de competenţă ale Primăriei Municipiului Timişoara.

Articolul 8

La nivelul Primăriei Municipiului Timişoara se constituie anual Comisia responsabilă formal pentru desfășurarea Campaniei cu respectarea obiectivelor și principiilor conform art. 2, art.3 și art. 4, comisie formată din personal cu competenţe de specialitate din cadrul Primăriei şi reprezentanţi ai organizaţiilor neguvernamentale. Aceasta va fi denumită în continuare Comisia.

(1)   Comisia va fi desemnată prin dispoziție a Primarului și va fi formată din maxim 9 membri, până la 5 reprezentați ai aparatului de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara și până la 4 reprezentanți ai societății civile.

(2)   Reprezentanții societății civile vor fi identificați anual prin apel public pe baza următoarelor criterii:

- să nu fie membru într-un partid politic;

- să fi avut cel puțin două inițiative de implicare relevante pentru viața comunității în ultimii 5 ani;

- să nu fi avut antecedente penale de orice natură;

- să își asume, prin semnarea unei declarații, respectarea tuturor normelor de comportament stabilite fie prin lege, fie prin bunul simţ comun al tuturor oamenilor, norme create cu scopul de a asigura și menţine ordinea și liniştea publică, astfel încât desfășurarea ședințelor să se efectueze într-un ambient civilizat și în armonie cu toţi ceilalţi;

- să demonstreze că înțeleg modalitatea de desfășurare a campaniei și rolul membrilor Comisiei, prin depunerea unei scrisori de motivație.

(3)   Comisia are următoarele atribuții:

a) monitorizează desfăşurarea Campaniei și respectarea obiectivelor și principiilor acesteia;

b) verifică eligibilitatea proiectelor depuse;

c) filtrează, ajustează, dacă este cazul, și/sau fuzionează propunerile convergente, eliminând redundanţa şi suprapunerea acestora;

d)coordonează împreună cu specialiști din Primărie analiza tehnică, juridică și financiară, impactul asupra mediului, caracterul inclusiv al propunerilor de proiect eligibile;

e) anunță public proiectele care intră în etapa de votare, precum și proiectele câștigătoare;

f)  centralizează și publică informațiile privind implementarea proiectelor câștigătoare de la  direcţiile de specialitate, respectiv organismele prestatoare de servicii publice şi de interes local responsabile.

g)  în funcție de specificul fiecărui proiect, poate solicita puncte de vedere direcțiilor de specialitate din cadrul UAT Municipiul Timișoara;

h)  în cazul în care consideră necesar, poate solicita inițiatorului informații suplimentare în ceea ce privește proiectul propus.

Articolul 9

Pentru a asigura un grad mai mare de incluziune și diseminare în cadrul comunității, va fi lansat anual un apel public pentru identificarea unor parteneri din societatea civilă pentru promovarea campaniei și organizarea atelierelor de lucru în cartiere. Colaborarea cu acești parteneri va fi definită și aprobată prin Hotărâre a Consiliului Local.

Capitolul 4 Calendarul campaniei

Articolul 10

Campania se va desfăşura în 7 etape după cum urmează:

1)      Informarea și formarea societății civile privind Campania pentru asigurarea unui grad ridicat de diseminare și incluziune;

2)      Colectarea propunerilor de proiecte și verificarea eligibilității acestora;  

3)      Analiza tehnică, juridică și financiară a propunerilor de proiecte eligibile și publicarea listei cu proiectele care se califică pentru etapa de votare;

4)      Primirea și soluționarea contestațiilor;

5)      Votarea proiectelor;

6)      Anunțarea proiectelor câştigătoare;

7)      Implementarea proiectelor.

Articolul 11

(1)   A treia ediție a Campaniei se va desfășura începând cu luna martie 2024, după calendarul orientativ de mai jos, urmând ca pentru edițiile viitoare calendarul Campaniei să fie definit și publicat în fiecare an după constituirea Comisiei.

Aprilie

(1)   Informarea și formarea societății civile conform art. 16;

(2)   Apel deschis pentru membri externi în Comisia de Buget Participativ

(3)   Apel deschis pentru parteneri în vederea organizării atelierelor si promovare a campaniei în cartiere;

Mai-Iunie

(4)   Promovarea etapei de depunere propuneri de proiecte;

(5)   Ateliere de lucru pentru identificare priorităților și oferirea de suport în formularea propunerilor de proiecte(cel putin o întâlnire în fiecare zonă cu partenerii din zonă, școli, ONG-uri active în zonă etc.)

(6)   Colectarea propunerilor de proiecte;

(7)   Verificarea eligibilității și feedback din partea Comisiei pentru clarificarea și completarea și/sau corectarea propunerilor;

(8)   Completarea și/sau corectarea propunerilor de către inițiatori;

Iulie

(9)   Analiza tehnică, juridică, financiară, impactul asupra mediului și caracterul inclusiv al propunerilor de proiecte eligibile și publicarea listei cu proiectele care se califică pentru etapa de votare conform Capitolului 8;

În urma acestei etape va fi publicată „Lista provizorie cu proiecte eligibile”;

(10) Primirea și soluționarea contestațiilor conform art. 21;

În urma acestei etape va fi publicată „Lista finală cu proiecte propuse”;

August – Septembrie

       (11)Votarea proiectelor conform Capitolului 9;

Septembrie

      (12)Publicarea listei cu proiectele câștigătoare;

1-2 ani

      (13)Implementarea și monitorizarea periodică a implementării proiectelor.

(2)   În urma calendarului de implementare, rezultă următoarele tipuri de documente:

a)        Lista generală de propuneri de proiecte;

b)        Lista provizorie cu propunerile de proiecte eligibile;

c)         Lista finală cu propunerile de proiecte eligibile, după contestații

d)        Lista cu proiectele câştigătoare în urma votului cetățenilor;

e)        Rapoarte bianuale şi anuale de monitorizare a evoluţiei proiectelor.

Articolul 12

La încheierea fiecărui ciclu anual de buget participativ aparatul de specialitate al Primăriei Municipiului Timișoara va face o evaluare a întregii campanii şi va publică un raport cu concluziile aferente şi cu propunerile de îmbunătăţire pentru ciclul următor.

Capitolul 5 Cine poate participa

Articolul 13

Pot participa la Campanie, prin propunere de proiecte și/sau votare, toţi cetăţenii care locuiesc, lucrează sau studiază în Timişoara şi au vârsta de minim 16 ani. Cetăţenii care trimit propuneri de proiect / votează proiecte trebuie să își creeze cont de utilizator pe platforma dedicata campaniei https://decidem.primariatm.ro/ și să accepte termenii şi condiţiile de utilizare ale acesteia.

Articolul 14

Platforma web dedicată Campaniei oferă cetăţenilor multiple posibilităţi de implicare:

a) Să trimită propuneri de proiecte;

b) Să ofere opinii privind implementarea sau oportunitatea propunerilor de proiecte primite;

c) Să voteze propunerile de proiecte din cadrul Campaniei în curs;

d) Să se informeze privind implementarea proiectelor câştigătoare.

Articolul 15

(1)   Încurajăm proiectele propuse de grupuri de cetăţeni, rezultate în urma unui proces de consultare, astfel:

a)      prin cooperarea cu organizaţiile civice şi cu persoanele cu propuneri similare sau care provin din aceleaşi vecinătăţi şi/sau medii, astfel încât să se însumeze cunoştinţele, experienţa şi abilităţile acestora, atât prin întâlniri fizice cât și prin folosirea oricăror mijloace de comunicare electronică;

b)      prin organizarea unor ateliere de identificare și formulare a propunerilor,care urmăresc deopotrivă diversificarea categoriilor de cetăţeni participanţi la campania "Timişoara Decide!", integrarea de grupuri sociale noi, cu vârste, profesii şi studii diferite, marginale în procesul decizional actual;

c)      prin dialogul cu cât mai mulți cetățeni implicați și/sau interesați de diverse tematici sau inițiative din comunitate, crescând astfel și legitimitatea și reprezentativitatea propunerilor trimisă Primăriei Municipiului Timișoara;

d)      prin interacţiuni faţă în faţă care duc la prezentarea de propuneri mai bune, încurajează negocierea, creează convergenţă între participanți, favorizând astfel şi capacitatea de organizare și mobilizare civică, includsiv pe termen mediu și lung.

(2)   Proiectele propuse pot fi însoțite de detaliile procesului de consultare și lista susținătorilor.

Articolul 16

Pentru facilitarea Campaniei și creșterea gradului de incluziune, Comisia va organiza:

a)      sesiuni de formare și informare pentru cei din aparatul de specialitate al Primăriei Municipiului Timișoara, implicați în campanie;

b)     sesiuni de formare și informare dedicate cetățenilor, grupurilor de cetățeni și altor organizații ce pot prelua rolul de diseminare a campaniei în comunitate și de organizare a unor ateliere de dezbateri pentru identificarea și formularea unor propuneri de proiecte relevante pentru comunitate;

c)     sesiuni de formare și informare pentru cetăţeni şi întâlniri dedicate familiarizării cu platforma web dedicată Campaniei, cu scopul de a facilita participarea celor fără acces la internet sau a celor cu cunoştinţe limitate de IT la Campanie.

Capitolul 6 Criteriile de eligibilitate ale propunerilor de proiecte

Articolul 17

Pentru ca o propunere de proiect să fie eligibilă pentru încadrarea sa în Campania "Timişoara Decide!" trebuie să respecte următoarele condiţii generale de eligibilitate constatate de către Comisie:

a)      Să corespundă unui obiectiv de interes general al zonei din domeniile specificate mai jos dar nelimitându-se la acestea:

  • Spații verzi
  • Locuri de joacă
  • Spații comune (zone pietonale, piațete, scuaruri etc.)
  • Spații dedicate sportului
  • Alte proiecte în beneficiul cetățenilor

b)      Inițiatorul trebuie să locuiască, să lucreze sau să învețe în zona aleasă dintre cele 8 zone delimitate la articolul 4 alin. (4), în proximitatea adresei propunerii (cu sau fără domiciliu pe străzile respective în cartea de identitate) sau să fie o persoană implicată activ în viața civică a zonei, iar propunerea se va adresa în principal comunităților din zona respectivă sau răspunde unei nevoi a acesteia;

c)      Să fie sau să poată fi asimilată unei cheltuieli aflate în aria de competență a Primăriei Municipiului Timișoara și care vizează un bun administrat de aceasta, excluzând spațiile aflate în litigiu, cu situație juridică incertă sau revendicate;

d)      Să nu intre în aria altor programe ale Primăriei cum sunt finanțările destinate ONG-urilor, structurilor sportive, instituțiilor de învățământ etc

e)      Să nu fie contrare sau incompatibile cu planuri sau proiecte ale Municipalității sau ale altor autorități locale sau naționale aflate în derulare;

f)       Să fie de interes local și să nu realizeze activități cu scop comercial, publicitar, de natură politică sau etnică și să nu fie discriminatoriu;

g)      Să nu genereze cheltuieli de funcționare semnificative după implementare (întreținere, resurse umane, plata unor drepturi de autor etc);

h)      Să fie clar delimitate spațial, zonal, juridic și să nu fie vagi; titlurile acestora să fie concise și relevante pentru conținutul și localizarea propunerii și să nu conțină majuscule, cu excepția cazurilor în care sunt necesare din punct de vedere ortografic;

i)      Să nu reprezinte o intervenție punctuală ce poate fi asimilată unei sesizări;

j)      Să se încadreze în bugetul maxim alocat unui proiect, conform art. 4;

k)      Perioada de implementare, conform procedurilor legale aferente fiecărui proiect, nu trebuie să depășească 2 ani.

Capitolul 7 Depunerea propunerilor de proiecte

Articolul 18

(1)   Fiecare cetățean (conform art. 13) poate depune unul sau mai multe proiecte;

(2)   Conținutul propunerii de proiect va respecta formularul prezentat în Anexa 2;

(3)   Depunerea se va transmite online pe secțiunea web dedicată Campaniei, https://decidem.primariatm.ro/ sau va fi depusă în format fizic la Serviciul Informare și Consiliere Cetățeni sau în cadrul atelierelor organizate conform art. 15, alin (1) lit b);

(4)   În cadrul secțiunii web dedicată Campaniei vor fi prezentate modalități de sprijin pentru cetățenii fără acces la internet sau echipament tehnic necesar accesării platformei online, sprijin oferit de aparatul de specialitate al Primăriei împreună cu organizațiile prevăzute la art. 9 ;

(5)    Calendarul campaniei va fi afișat vizibil în cadrul secțiunii web dedicată Campaniei.

Articolul 19

Respingerea unei propuneri de proiect de către comisie, în urma evaluării eligibilității, se va motiva în scris, iar motivarea va fi făcută publică în secțiunea https://decidem.primariatm.ro/, și de asemenea va fi comunicata direct inițiatorului.

Capitolul 8 Analiza propunerilor de proiecte

Articolul 20

(1)   Similitudinea conținutului propunerilor sau proximitatea spațială a acestora ar putea duce la integrarea diferitelor propuneri într-un singur proiect. În cazul în care o propunere integrează practic mai multe propuneri, în urma analizei tehnice şi juridice urmează să fie efectuate modificările necesare pentru ca propunerea să se încadreze în cerințele enunțate.

(2)   Ajustările vor fi comunicate în prealabil iniţiatorilor. 

Articolul 21

(1)   Transparenţa procesului decizional se realizează prin intermediul secțiunii web dedicate Campaniei unde toţi cei interesaţi de Campanie pot să analizeze parcursul propunerilor colectate. Procesul decizional pentru determinarea proiectelor care intră în etapa de votare implică şi alocarea unei perioade de o săptămână pentru depunerea de contestaţii şi clarificarea acestora.

(2)   În termen de maxim 5 zile lucrătoare de la închiderea perioadei de depunere a contestațiilor, Comisia analizează toate contestațiile primite și decide cu majoritatea numărului de membri componenți asupra admiterii sau respingerii acestora.

(3)   Comisia apreciază elementele de formă, tehnice, de mediu, economice și juridice precum si caracterul inclusiv al proiectelor, fără a se pronunța cu privire la oportunitatea și necesitatea lor, asupra acestora urmând a se pronunța exclusiv publicul care va vota în cadrul campaniei.

(4)   În urma soluționărilor contestațiilor, hotărârile Comisiei sunt definitive și pe baza lor se va întocmi lista finală cu propunerile de proiecte ce vor fi supuse votului cetățenilor.

Capitolul 9 Procesul de votare

Articolul 22

Procesul de votare se desfăşoară pe o perioada de 30 de zile calendaristice (conform art. 11), perioada fiind comunicată în cadrul secțiunii web dedicată Campaniei.

Articolul 23

Fiecare participant definit conform art. 13 poate să voteze maximum 5 proiecte.

Articolul 24

(1)  Votarea se realizează online în cadrul secțiunii web dedicate Campaniei, în urma autentificării în cadrul platformei web dedicată campaniei conform art. 13.

(2)  Pentru a asigura participarea oricărui cetățean în această etapă, în cadrul secțiunii web dedicate Campaniei vor fi prezentate modalități de sprijin pentru cetățenii fără acces la internet sau echipament tehnic necesar accesării platformei online, sprijin oferit de angajații ai Primăriei împreună cu partenerii identificați conform art. 9.

Articolul 25

Vor fi declarate câștigătoare proiectele cu cele mai multe voturi în limita aspectelor prevăzute la art. 1 alin (2) și art. 5 alin (1) și (2) și cu respectarea prevederilor prezentului regulament şi a reglementărilor legale în vigoare

Capitolul 10 Implementarea proiectelor câștigătoare

Articolul 26

La încheierea perioadei de votare, în termen de maxim 10 zile lucrătoare, Comisia publică lista proiectelor câștigătoare. În funcție de complexitatea acestora, ele vor fi incluse în proiectul de buget al Municipiului Timişoara fie la rectificarea anului în curs, fie cel târziu în anul următor, în limita celor prevăzute la Art. 1, alin (2) și art.5 alin (1) și (2).

Articolul 27

Direcţiile de specialitate, respectiv organismele prestatoare de servicii publice şi de interes local ale Primăriei Municipiului Timișoara responsabile pentru implementarea proiectelor câștigătoare au obligația de a comunica public evoluția implementării proiectului prin intermediul secțiunii web dedicată Campaniei sau prin intermediul altor canale de comunicare către publicul larg.

Articolul 28

Proiectele vor fi etichetate cu logo-ul "PROPUS DE TIMIŞORENI".

Capitolul 11 Evaluarea campaniei și pregătirea ciclului următor

Articolul 29

Aparatul de specialitate al Primăriei MunicipiuluiTimișoara va măsura anual gradul de satisfacţie a participanţilor, în vederea îmbunătăţirii constante a procesului. De asemenea va realiza o evaluare generală a Campaniei în vederea îmbunătățirii procesului de buget participativ.

Articolul 30

Rezultatele obținute în urma acțiunilor prevăzute la art. 29 se vor publica pe secțiunea web dedicată Campaniei, precum şi pe alte canale de comunicare dedicate publicului larg.

Articolul 31

Ciclul bugetului participativ se reia în fiecare an. Evaluarea ciclului încheiat va genera măsuri de îmbunătăţire a derulării anuale a procesului de buget participativ.

Capitolul 12 Precizări juridice privind utilizarea platformei web dedicată campaniei „Timișoara Decide!"

Articolul 32

Prin înregistrarea în vederea utilizării secţiunii dedicate campaniei şi furnizarea datelor cu caracter personal, persoanele care se autentifică şi-au exprimat acordul în mod explicit şi fără echivoc pentru folosirea datelor cu caracter personal de către Municipiul Timișoara în vederea derulării Campaniei.

Articolul 33

Platforma asigură păstrarea confidenţialităţii datelor cu caracter personal conform prevederilor Regulamentului European nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date în scopul realizării operaţiunilor solicitate.

Articolul 34

Platforma prelucrează datele cu caracter personal şi informaţiile deţinute/transmise de către persoanele care se autentifică cu bună credinţă, asigurând respectarea dreptului la viaţa privată şi a legislaţiei în vigoare.

Articolul 35

Municipiul Timişoara nu îşi asumă răspunderea pentru exactitatea şi corectitudinea datelor/informaţiilor furnizate de către utilizatori.

Articolul 36

Orice încercare de a utiliza datele personale ale altui utilizator este strict interzisă, fiind considerată o tentativă de fraudă şi va fi sancţionată prin lege contravenţional sau penal, după caz.

Este utilă această pagină?