Stema Timișoarei

Primăria
Timișoara

Regulament - HCL nr. 11/11.01.2022

Capitolul 1 Dispoziții generale

Articolul 1

(1)   Bugetul Participativ este un instrument de management deschis, incluziv şi transparent, instrument care permite participarea reală a cetăţenilor la guvernarea oraşului, aceştia putând decide în mod direct cum se va cheltui o sumă clar definită în acest sens din bugetul local.

(2)   Prin intermediul acestui instrument de lucru, cetăţenii pot trimite propuneri de proiecte şi pot decide prin vot proiectele care vor fi implementate în urma campaniei "Timişoara Decide!", denumită în continuare Campania. Bugetul Participativ presupune consultare cetăţenească şi transferul către cetăţeni a responsabilităţii decizionale pentru o sumă de aproximativ 3 milioane de lei. Bugetul maxim alocat pentru orice proiect este de maximum 400.000 LEI, cu TVA inclus.

(3)   Numărul de proiecte va fi determinat de voturile primite și valoarea însumată a proiectelor până la suma totală alocată. Dacă va rămâne o sumă ce nu acoperă integral următorul proiect, vom proceda astfel:

a)     dacă diferența nu este mai mare de 200.000 lei și există resurse disponibile, va fi suplimentat bugetul participativ astfel încât să includem următorul proiect în implementare;

b)     dacă nu sunt îndeplinite cerințele de la punctul a) diferența va constitui un fond de rezervă care va fi redistribuit pentru implementarea proiectele câștigătoare pentru acoperirea  unor eventuale costuri suplimentare sau neprevăzute;

c)     orice sumă rămasă în urma alocărilor conform punctului b) se va raporta pentru următoarea campanie a bugetului participativ.

(4)   Anual, în urma derulării Campaniei, proiectele selectate vor fi cuprinse în bugetul de venituri şi cheltuieli al Municipiului Timișoara pentru acel exerciţiu bugetar sau următorul, în funcție de complexitatea acestora, urmând a fi implementate prin grija direcţiilor de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara sau a instituţiilor subordonate acesteia.

(5)   Primăria Municipiului Timișoara va asigura un cadru deliberativ specific, repetitivitatea anuală a procesului şi își va asuma implementarea proiectelor votate de cetăţeni, cât și monitorizarea proiectelor împreună cu cetățenii.

(6)   Prezentul Regulament are ca scop stabilirea cadrului general şi a procedurii pentru selectarea propunerilor venite de la cetăţeni precum şi paşii necesari pentru transformarea acestora în proiecte fezabile.

Articolul 2

Obiectivele Campaniei sunt:

(1)   Dezvoltarea unui cadru organizaţional eficient de dialog între administraţia publică locală, cetăţeni, asociaţii, fundaţii şi societăţi comerciale pentru găsirea soluţiilor optime pentru problemele oraşului;

(2)   Creşterea implicării cetăţenilor în viaţa comunităţii: procesul încurajează cetăţenii să identifice preocupările personale cu binele comun, să înțeleagă complexitatea problemelor comunităţii şi să furnizeze soluţii, să-și dezvolte abilitățile participative;

(3)   Adaptarea politicilor publice la nevoile cetățenilor cu scopul de creştere a nivelului calităţii vieţii în oraş şi de stimulare a acestei creşteri;

(4)   Creşterea transparenţei activităţii administraţiei publice locale, modernizarea administraţiei, responsabilizarea aleşilor locali, eficientizarea cheltuirii banului public, implementarea guvernării deschise;

(5)   Stimularea democraţiei participative şi dezvoltarea leadershipului în comunitate.

Articolul 3

Principiile Campaniei sunt:

(1)   Mandatarea cetăţenilor: atribuirea de puteri decizionale reale pentru proiectele menționate la Art. 1, alineatul (2); 

(2)   Transparenţă: în ceea ce priveşte informaţiileşi deciziile autorităţilor locale;

(3)   Abordare incluzivă: angajarea civică şi a celor nereprezentaţi politic, a persoanelor cu handicap, a minorităţilor, a vârstnicilor;

(4)   Echitate: procesul de decizie în ceea ce privește alocarea banului public este accesibil tuturor;

(5)   Comunitate: cetăţenii lucrează împreună pentru binele întregii comunităţi.

Capitolul 2 Campania "Timișoara Decide!"

Articolul 4

Campania este primul exerciţiu de Buget Participativ din Municipiul Timişoara şi se va desfăşura anual, începând cu anul 2022. În funcție de complexitatea lor, proiectele câștigătoare se pot demara începând cu anul în curs sau în anul următor. Prin această campanie se urmăreşte identificarea proiectelor de interes local iniţiate de cetăţeni şi care pot fi asumate de Primăria Municipiului Timişoara prin direcţiile de specialitate, respectiv organismele prestatoare de servicii publice şi de interes local, fiind un pas important în implementarea procesului complex de Guvernare Deschisă.

Articolul 5

Campania se va desfăşura în limitele de competenţă ale Primăriei Municipiului Timişoara.

Articolul 6

La nivelul Primăriei Municipiului Timişoara se constituie anual Comisia responsabilă formal pentru desfășurarea Campaniei cu respectarea obiectivelor și principiilor conform art. 2 și art. 3, comisie formată din personal cu competenţe organizatorice din cadrul Primăriei şi reprezentanţi ai societății civile. Aceasta va fi denumită în continuare Comisia.

(1)   Comisia va fi desemnată prin dispoziție a Primarului și va fi formată din 9 membri, dintre care cel puțin 5 reprezentați ai aparatului de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

(2)   Comisia are următoarele atribuții:

a) monitorizează desfăşurarea Campaniei și respectarea obiectivelor și principiilor acesteia;

b) verifică eligibilitatea propunerilor de proiecte primite;

c) filtrează, ajustează, dacă este cazul, și/sau fuzionează propunerile convergente, eliminând redundanţa şi suprapunerea acestora;

d) coordonează împreună cu specialiști din Primărie analiza tehnică, juridică și financiară a propunerilor de proiect eligibile;

e) anunță public proiectele care intră în etapa de votare, precum și proiectele câștigătoare;

f) centralizează și publică informațiile privind implementarea proiectelor câștigătoare de la  direcţiile de specialitate, respectiv organismele prestatoare de servicii publice şi de interes local responsabile.

Articolul 7

Pentru a asigura un grad mai mare de incluziune și diseminare în cadrul comunității, vor fi desemnate anual prin dispoziție a Primarului până la patru organizații neguvernamentale care vor avea rol de parteneri în implementarea Campaniei.

Capitolul 3 Calendarul campaniei

Articolul 8

Campania se va desfăşura în 7 etape după cum urmează:

1)     Informarea și formarea societății civile privind Campania pentru asigurarea unui grad ridicat de diseminare și incluziune;

2)     Colectarea propunerilor de proiecte și verificarea eligibilității acestora;  

3)     Analiza tehnică, juridică și financiară a propunerilor de proiecte eligibile și publicarea listei cu proiectele care se califică pentru etapa de votare;

4)     Primirea și soluționarea contestațiilor;

5)     Votarea proiectelor;

6)     Anunțarea proiectelor câştigătoare;

7)     Implementarea proiectelor.

Articolul 9

(1)   Prima ediție a Campaniei se va desfășura începând cu luna ianuarie 2022, după calendarul orientativ de mai jos, urmând ca pentru edițiile viitoare calendarul Campaniei să fie definit și publicat în fiecare an după constituirea Comisiei.

Ian - feb        (1)   Informarea și formarea societății civile conform art. 14;

martie           (2)   Colectarea propunerilor de proiecte,  verificarea eligibilității acestora și centralizarea lor în „Lista generală de propuneri”;

aprilie - mai  (3)   Analiza tehnică, juridică și financiară a propunerilor de proiecte eligibile și publicarea listei cu proiectele care se califică pentru etapa de votare conform Capitolului 7; În urma acestei etape va fi publicată „Lista provizorie cu proiecte eligibile”;

01 – 20 iunie (4)   Primirea și soluționarea contestațiilor conform art. 20; În urma acestei etape va fi publicată „Lista finală cu proiecte propuse”;

20 iunie – 20 iulie (5)   Votarea proiectelor conform Capitolului 8;

25 iulie         (6)   Publicarea listei cu proiectele câștigătoare;

1-2 ani          (7)   Implementarea și monitorizarea periodică a implementării proiectelor.

(2)   În urma calendarului de implementare, rezultă următoarele tipuri de documente:

a)       Lista generală de propuneri;

b)       Lista provizorie cu proiecte eligibile;

c)       Lista finală cu proiecte propuse;

d)       Lista cu proiectele câştigătoare;

e)       Rapoarte semestriale şi anuale de monitorizare a evoluţiei proiectelor.

Articolul 10

La încheierea fiecărui ciclu anual de buget participativ aparatul de specialitate al Primăriei Municipiului Timișoara va face o evaluare a întregii campanii şi va publica un raport cu concluziile aferente şi cu propunerile de îmbunătăţire pentru ciclul următor.

Capitolul 4 Cine poate participa

Articolul 11

Pot participa la Campanie, prin propunere de proiecte și/sau votare, toţi cetăţenii care locuiesc, lucrează sau studiază în Timişoara şi au vârsta de minim 16 ani. Cetăţenii care trimit propuneri de proiect / votează proiecte trebuie să își creeze cont de utilizator pe platforma dedicata campaniei https://decidem.primariatm.ro/ și să accepte termenii şi condiţiile de utilizare ale acesteia.

Articolul 12

Platforma web dedicată Campaniei oferă cetăţenilor multiple posibilităţi de implicare:

a)       Să trimită propuneri de proiecte;

b)       Să ofere opinii privind implementarea sau oportunitatea unui proiect;

c)       Să voteze proiecte;

d)       Să se informeze privind implementarea proiectelor câştigătoare.

Articolul 13

(1)   Încurajăm proiectele propuse de grupuri informale de cetăţeni, rezultate în urma unui proces de consultare, astfel:

a)   prin cooperarea cu organizaţiile neguvernamentale şi cu persoanele cu propuneri similare sau care provin din aceleaşi vecinătăţi şi/sau medii, astfel încât să se însumeze cunoştinţele, experienţa şi abilităţile acestora, atât prin întâlniri fizice cât și prin folosirea oricăror mijloace de comunicare electronică;

b)   prin organizarea sesiunilor de informare și formare se are în vedere diversificarea cetăţenilor participanţi la campania "Timişoara Decide!", integrarea de grupuri sociale noi, cu vârste, profesii şi studii diferite, marginale în procesul decizional actual;

c)   se are în vedere şi dezvoltarea dialogului între cetăţeni, ridicând astfel și calitatea propunerilor trimise Primăriei Municipiului Timişoara;

d)   interacţiunea faţă în faţă duce la prezentarea de propuneri mai bune, încurajează negocierea, creează convergenţă între participanți, favorizând astfel şi capacitatea de organizare și mobilizare civică.

(2)   Proiectele propuse pot fi însoțite de detaliile procesului de consultare și lista susținătorilor.

Articolul 14

Pentru facilitarea Campaniei și creșterea gradului de incluziune, Comisia va organiza:

a)       sesiuni de formare pentru cei din aparatul de specialitate al Primăriei Municipiului Timișoara, implicați în campanie;

b)       sesiuni de formare și informare dedicate cetățenilor, grupurilor informale de cetățeni și altor organizații ce pot prelua rolul de diseminare a campaniei în comunitate și de organizare a unor atelierele de dezbateri pentru identificarea și formularea unor propuneri de proiecte relevante pentru un grup de cetățeni. 

c)       sesiuni de formare pentru cetăţeni şi întâlniri dedicate familiarizării cu platforma web dedicată Campaniei, cu scopul de a facilita participarea la Campanie a celor fără acces la internet sau a celor cu cunoştinţe limitate de IT.

Capitolul 5 Criteriile de eligibilitate a propunerilor de proiecte

Articolul 15

Pentru ca o propunere de proiect să fie eligibilă pentru încadrarea sa în Campania "Timişoara Decide!" aceasta trebuie să respecte următoarele condiţii generale de eligibilitate constatate de către Comisie conform Anexei 3 – Formular de evaluare a eligibilității:

a)     Să corespundă unui obiectiv de interes general cu aplicabilitate într-unul dintre domeniile enumerate aici, fără a se limita la acestea:

 • Orașul mobil:
  • Mobilitate, accesibilitate și siguranța circulației pietonale; exemple: amenajare de alei, trotuare, zone pietonale, creșterea gradului de accesibilitate pentru persoanele cu dizabilități, propuneri de zone cu restricții auto, piste de biciclete.
 • Orașul verde:
  • Amenajare de spații verzi, transformarea celor existente sau identificarea altora ce pot fi amenajate, locuri de joacă, locuri de recreere
  • Energie, Apă, Natură și biodiversitate, Reducerea deșeurilor
 • Orașul relaxat:
  • Amenajare spații publice/spații comune; exemple: zone pietonale, piațete, mobilier stradal, iluminat public, etc –  amenajare, înființare, reparare.
 • Orașul comunităților:
  • Infrastructură publică; exemple: îmbunătățirea spațiilor colective ale școlilor și activarea lor multifuncțională (creativă, socială, educativă), propunerea de centre comunitare de cartier pentru toate generațiile, propunerea de noi spații dedicate sportului, încurajarea sporturilor alternative: skatepark, workout, și a spațiilor multifuncționale și intergeneraționale, artă murală.
 • Orașul digital:
  • Aplicații utile pentru accesarea mai facilă a serviciilor Primăriei cum ar fi gestionarea deșeurilor, aplicații pentru digitalizarea unor procese birocratice cum ar fi obținerea unor avize etc.

Domeniile de aplicare sunt stabilite anual prin dispoziție de primar și publicate pe pagina dedicată campaniei.

b)     Să fie sau să poată fi asimilată unei cheltuieli aflate în aria de competenţă a Primăriei Municipiului Timișoara;

c)     Dacă este cazul, să vizeze un bun administrat de Primăria Municipiului Timișoara, excluzând spațiile aflate în litigiu sau revendicate;

d)     Să nu intre în aria altor programe ale Primăriei cum sunt finanţările destinate ONG-urilor, structurilor sportive, etc;

e)     Să nu fie contrare sau incompatibile cu planuri sau proiecte ale Municipalităţii aflate în derulare;

f)     Să nu aibă un caracter comercial, publicitar, politic și să nu fie discriminatoriu;

g)     Să nu genereze cheltuieli de funcţionare semnificative după implementare (întreţinere, plata unor drepturi de autor, etc.);

h)     Să fie clar delimitate spaţial şi să nu fie vagi;

i)     Să se încadreze în bugetul maxim alocat unui proiect, 400.000 lei, cu TVA inclus.

Capitolul 6 Depunerea propunerilor de proiecte

Articolul 16

(1)   Fiecare cetățean (conform art. 11) poate depune unul sau mai multe proiecte;

(2)   Conținutul propunerii de proiect va respecta formularul prezentat în Anexa 2;

(3)   Depunerea se va face online pe secțiunea web dedicată Campaniei, https://decidem.primariatm.ro/;

(4)   În cadrul secțiunii web dedicată Campaniei vor fi prezentate modalități de sprijin pentru cetățenii fără acces la internet sau echipament tehnic necesar accesării platformei online, sprijin oferit de aparatul de specialitate al Primăriei împreună cu organizațiile prevăzute la art. 7 ;

(5)   Calendarul campaniei va fi afișat vizibil în cadrul secțiunii web dedicată Campaniei.

Articolul 17

Inițiatorii ai căror propuneri de proiect au fost declarate neeligibile pentru a intra în etapa următoare pot să primească, la cerere, un răspuns scris privind detalierea motivelor pentru care propunerea a fost considerată neeligibilă.

Capitolul 7 Analiza propunerilor de proiecte

Articolul 18

Comisia își rezervă dreptul de a filtra, ajusta și fuziona (în caz că sunt complementare) propunerile de proiecte primite în cadrul Campaniei, eliminând redundanţa şi suprapunerea acestora, cu înștiințarea prealabilă a inițiatorilor.

Articolul 19

Proiectele rezultate în urma activității prevăzute la art. 18 vor intra ulterior într-un proces de analiză tehnică, juridică și financiară, analiză realizată de către Comisie cu sprijinul aparatului de specialitate al Primăriei. Pot exista propuneri care necesită ajustări tehnice şi estimarea mai eficientă a costurilor din partea Municipalităţii, pentru a putea fi supuse votului şi ulterior implementate.

(1)   Ajustările vor fi comunicate în prealabil iniţiatorilor.

(2)   Comisia va organiza cel puțin o dezbatere publică în această etapă. 

Articolul 20

(1)   Transparenţa procesului decizional se realizează prin intermediul secțiunii web dedicate Campaniei unde toţi cei interesaţi de Campanie pot să analizeze parcursul propunerilor colectate. Procesul decizional pentru determinarea proiectelor care intră în etapa de votare implică şi alocarea unei perioade de două săptămâni pentru depunerea de contestaţii şi clarificarea acestora.

(2)   În termen de 5 zile lucrătoare de la închiderea perioadei de depunere a contestațiilor, Comisia analizează toate contestațiile primite și decide cu majoritatea numărului de membri componenți asupra admiterii sau respingerii contestațiilor.

(3)   Comisia apreciază elementele de formă, tehnice, economice și juridice din cuprinsul proiectelor fără a se pronunța cu privire la oportunitatea și necesitatea proiectelor, acestea fiind exclusiv atributele publicului care va vota pentru realizarea acestor proiecte.

(4)   În urma soluționărilor contestațiilor, hotărârile Comisiei sunt definitive și pe baza lor se va întocmi lista finală cu proiecte propuse care va fi pusă la dispoziția publicului pentru votare.

Capitolul 8 Procesul de votare

Articolul 21

Procesul de votare se desfăşoară pe o perioada de 30 de zile calendaristice (conform art. 9), perioada fiind comunicată în cadrul secțiunii web dedicată Campaniei.

Articolul 22

Fiecare participant definit conform art. 11 poate să voteze maximum 5 proiecte, alocând un vot unic pentru fiecare proiect ales.

Articolul 23

Votarea se realizează online în cadrul secțiunii web dedicate Campaniei, în urma creării unui cont de utilizator conform art. 11.

(1)   Pentru a asigura participarea oricărui cetățean în această etapă, în cadrul secțiunii web dedicate Campaniei vor fi prezentate modalități de sprijin pentru cetățenii fără acces la internet sau echipament tehnic necesar accesării platformei online, sprijin oferit de aparatul de specialitate al Primăriei împreună cu organizațiile prevăzute la art. 7.

Articolul 24

Vor fi declarate câștigătoare proiectele cu cele mai multe voturi în limita aspectelor prevăzute la art. 1 alin (2) și cu respectarea prevederilor prezentului regulament şi a reglementărilor legale în vigoare.

Capitolul 9 Implementarea proiectelor câștigătoare

Articolul 25

La încheierea perioadei de votare, Comisia publică lista proiectelor câștigătoare. În funcție de complexitatea acestora, ele vor fi incluse în proiectul de buget al Municipiului Timişoara fie la rectificarea anului în curs, fie cel târziu în anul următor, în limita celor prevăzute la Art. 1, alin (2).

Articolul 26

Direcţiile de specialitate, respectiv organismele prestatoare de servicii publice şi de interes local ale Municipiului Primăriei Timișoara responsabile pentru implementarea proiectelor câștigătoare au obligația de a comunica public evoluția implementării proiectului prin intermediul secțiunii web dedicată Campaniei sau prin intermediul altor canale de comunicare către publicul larg.

(1)   Pentru comunicarea evoluției lucrărilor direct către inițiatorii proiectelor câstigătoare Comisia va propune cel puțin o întâlnire în perioada de implementare.

Articolul 27

Proiectele vor fi etichetate cu logo-ul "PROPUS DE TIMIŞORENI".

Capitolul 10 Evaluarea campaniei și pregătirea ciclului următor

Articolul 28

Aparatul de specialitate al Municipiului Primăriei Timișoara va măsura anual gradul de satisfacţie a participanţilor, în vederea îmbunătăţirii constante a procesului. De asemenea va realiza o evaluare generală a Campaniei în vederea îmbunătățirii procesului de buget participativ.

Articolul 29

Rezultatele obținute în urma acțiunilor prevăzute la art. 29 se vor publica pe secțiunea web dedicată Campaniei, precum şi pe alte canale de comunicare dedicate publicului larg.

Articolul 30

Ciclul bugetului participativ se reia în fiecare an. Evaluarea ciclului încheiat va genera măsuri de îmbunătăţire a derulării anuale a procesului de buget participativ.

Capitolul 11 Precizări juridice privind utilizarea platformei web dedicată campaniei „Timișoara Decide!"

Articolul 31

Prin înregistrarea în vederea utilizării platformei web dedicate campaniei şi furnizarea datelor cu caracter personal, persoanele care se autentifică şi-au exprimat acordul în mod explicit şi fără echivoc ca platforma web să folosească datele cu caracter personal.

Articolul 32

Platforma web asigură păstrarea confidenţialităţii datelor cu caracter personal furnizate pentru acces şi/sau pentru utilizarea acesteia. Această obligaţie nu se aplică în cazul oricărei informaţii dezvăluite de utilizatori către terţi.

Articolul 33

Platforma web prelucrează datele cu caracter personal şi informaţiile deţinute sau transmise de către persoanele care se autentifică cu bună credinţă, asigurând respectarea dreptului la viaţa privată şi a legislaţiei în vigoare.

Articolul 34

Municipiul Timişoara nu îşi asumă răspunderea pentru exactitatea şi corectitudinea datelor/informaţiilor furnizate de către utilizatori.

Articolul 35

Orice încercare de a utiliza datele personale ale altui utilizator este strict interzisă, fiind considerată o tentativă de fraudă şi va fi sancţionată prin lege contravenţional sau penal, după caz.

Este utilă această pagină?