Stema Timișoarei

Primăria
Timișoara

Regulament - HCL nr. 109/21.03.2023

Capitolul 1 Dispoziții generale

Articolul 1

(1)   Bugetul Participativ este un instrument de management deschis, incluziv şi transparent, instrument care permite participarea reală a cetăţenilor la guvernarea oraşului, aceştia putând decide în mod direct cum se va cheltui o sumă clar definită în acest sens din bugetul local.

(2)   Prin intermediul acestui instrument de lucru, cetăţenii pot trimite propuneri de proiecte şi pot decide prin vot proiectele care vor fi implementate în urma campaniei "Timişoara Decide!", denumită în continuare Campania. Bugetul Participativ presupune consultare cetăţenească şi transferul către cetăţeni a responsabilităţii decizionale pentru o sumă totala de aproximativ 4.2 milioane de lei pentru finantarea a pana la 15 proiecte pe an.

(3)   Numărul de proiecte va fi determinat de voturile primite și valoarea însumată a proiectelor până la suma totală alocată. Dacă va rămâne o sumă ce nu acoperă integral următorul proiect, vom proceda astfel:

a)     dacă diferența nu este mai mare de 100.000 lei și există resurse disponibile, va fi suplimentat bugetul participativ astfel încât să includem următorul proiect în implementare;

b)     dacă nu sunt îndeplinite cerințele de la punctul a) diferența va constitui un fond de rezervă care va fi redistribuit pentru implementarea proiectele câștigătoare pentru acoperirea  unor eventuale costuri suplimentare sau neprevăzute;

c)     orice sumă rămasă în urma alocărilor conform punctului b) se va raporta pentru următoarea campanie a bugetului participativ.

(4)   Anual, în urma derulării Campaniei, proiectele selectate vor fi cuprinse în bugetul de venituri şi cheltuieli al Municipiului Timișoara pentru acel exerciţiu bugetar sau următorul, în funcție de complexitatea acestora, urmând a fi implementate prin grija direcţiilor de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara sau a instituţiilor subordonate acesteia.

(5)   Primăria Municipiului Timișoara va asigura un cadru deliberativ specific, repetitivitatea anuală a procesului şi își va asuma implementarea proiectelor votate de cetăţeni, cât și monitorizarea proiectelor împreună cu cetățenii.

(6)   Prezentul Regulament are ca scop stabilirea cadrului general şi a procedurii pentru selectarea propunerilor venite de la cetăţeni precum şi paşii necesari pentru transformarea acestora în proiecte fezabile.

Articolul 2

Obiectivele Campaniei sunt:

(1)   Dezvoltarea unui cadru organizaţional eficient de dialog între administraţia publică locală, cetăţeni, asociaţii, fundaţii şi societăţi comerciale pentru găsirea soluţiilor optime pentru problemele oraşului;

(2)   Creşterea implicării cetăţenilor în viaţa comunităţii: procesul încurajează cetăţenii să identifice preocupările personale cu binele comun, să înțeleagă complexitatea problemelor comunităţii şi să furnizeze soluţii, să-și dezvolte abilitățile participative;

(3)   Adaptarea politicilor publice la nevoile cetățenilor cu scopul de creştere a nivelului calităţii vieţii în oraş şi de stimulare a acestei creşteri;

(4)   Creşterea transparenţei activităţii administraţiei publice locale, modernizarea administraţiei, responsabilizarea aleşilor locali, eficientizarea cheltuirii banului public, implementarea guvernării deschise;

(5)   Stimularea democraţiei participative şi dezvoltarea leadershipului în comunitate.

Articolul 3

Principiile Campaniei sunt:

(1)   Mandatarea cetăţenilor: atribuirea de puteri decizionale reale pentru proiectele menționate la Art. 1, alineatul (2); 

(2)   Transparenţă: în ceea ce priveşte informaţiileşi deciziile autorităţilor locale;

(3)   Abordare incluzivă: angajarea civică şi a celor nereprezentaţi politic, a persoanelor cu handicap, a minorităţilor, a vârstnicilor;

(4)   Echitate: procesul de decizie în ceea ce privește alocarea banului public este accesibil tuturor;

(5)   Comunitate: cetăţenii lucrează împreună pentru binele întregii comunităţi.

Capitolul 2 Alocarea Bugetului

Articolul 4

Definirea directiilor de alocare

Bugetul total va fi alocat astfel:

(1)   Buget participativ dedicat pentru 4 zone marginalizate

1,2 milioane lei, câte 300.000 lei/zonă, vor fi direcționați spre Bugetul Participativ dedicat pentru 4 zone urbane marginalizate ale Municipiului Timișoara, denumit în continuare Campania dedicată cartierelor (proiect pilot). Bugetul maxim pe proiect din Campania dedicată cartierelor (proiect pilot) va fi de 300.000 lei, cu TVA inclus.

Dacă bugetul Campaniei dedicate cartierelor (pilot) nu va fi consumat în integralitate, sumele rămase vor fi redistribuite pentru bugetul aferent  Campaniei dedicate întregului oraș.

(2)   Buget participativ dedicat întregului oraș

3 milioane lei vor fi direcționați spre Bugetul Participativ dedicat proiectelor propuse la nivelul întregului oraș, denumit în continuare Campania dedicată întregului oraș. Bugetul maxim pe proiect din Campania dedicată întregului oraș va fi de 500.000 lei, cu TVA inclus.

(3)   Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara a definit, în cadrul Diagnozei sociale[1] elaborate în anul 2021, 6 zone urbane marginalizate la nivelul Municipiului Timișoara și anume ZUM Fratelia, ZUM Ronaț, ZUM Polonă, ZUM Kuncz, ZUM Mătăsarilor și ZUM Fabric.

ZUM Mătăsarilor este exclusă din Campania dedicată cartierelor (proiect pilot) deoarece în Diagnoza socială este menționat că îndeplinește parțial criteriile prin care este definită o zonă urbană marginalizată.

ZUM Fabric nu face parte din Campania dedicată cartierelor (proiect pilot) deoarece există planificate investiții de amploare în zona respectivă, atât în infrastructură rutieră, cât și în școlile din proximitate.

(4)   În cadrul Campaniei dedicată cartierelor (proiect pilot), inițiatorii proiectelor își asumă că sunt locuitori din zonele vizate (cu său fără domiciliu pe străzile respective în cartea de identitate) sau persoane implicate activ în viața civică a cartierului, iar proiectele vor fi localizate fie în aceste zone, fie în proximitatea acestora și se vor adresa în principal comunităților din ZUM Fratelia, ZUM Ronaț, ZUM Polonă și ZUM Kuncz.

Delimitarea zonelor este:

ZUM Fratelia: străzile Ceferiștilor, Bujorilor, Emile Zola, Bârsei, Barbu Lăutaru, Nicorești, Eternității, J.P. Marat, Titus Mureșan, Secerei, Izlaz;

ZUM Ronaț: străzile Banul Udrea, C.A. Rosetti, Comoarei, Gării, Liliacului, Liman, Mărginenilor, Sacului, Adam Mickievics, Alexandru Xenopol, Banu Severinului, Grigore Ureche, Trifoliului, Zănoaga;

ZUM Polonă: străzile Polona nr. 2, nr. 19, nr. 23, nr. 25, nr. 27, nr. 29;

ZUM Kuncz: străzile Aviatorilor, Baia, Energiei, Muntele Mic, Poiana Mărului, Sălaj, Satu Mare, Sovata, Subuleasa, Târgu Mureș, Zefirului.

(5)   În cadrul procesului de Bugetare Participativă din 2022, în toate cele 4 zone urbane marginalizate incluse în Campania dedicată cartierelor (proiect pilot), a fost depus un singur proiect care a fost considerat neeligibil. Totodată, numărul votanților din aceste zone a fost scăzut raportat la nivelul de implicare din celelalte cartiere.

[1] https://socialtm.ro/wp-content/uploads/2021/07/Anexa1_Diagnoza-sociala.pdf

Capitolul 3 Campania "TIMIŞOARA DECIDE!"

Articolul 5

Campania este o inițiativă anuală a Municipiului Timișoara demarată începând cu anul 2022. În funcție de complexitatea lor, proiectele câștigătoare se pot implementa începând cu anul în curs sau în anul următor. Prin această campanie se urmăreşte identificarea proiectelor de interes local iniţiate de cetăţeni şi care pot fi asumate de Primăria Municipiului Timişoara prin direcţiile de specialitate, respectiv organismele prestatoare de servicii publice şi de interes local, fiind un pas important în implementarea procesului complex de Guvernare Deschisă.

Articolul 6

Campania se va desfăşura în limitele de competenţă ale Primăriei Municipiului Timişoara.

Articolul 7

La nivelul Primăriei Municipiului Timişoara se constituie anual Comisia responsabilă formal pentru desfășurarea Campaniei cu respectarea obiectivelor și principiilor conform art. 2, art. 3 și art. 4, comisie formată din personal cu competenţe de specialitate din cadrul Primăriei şi reprezentanţi ai organizaţiilor neguvernamentale. Aceasta va fi denumită în continuare Comisia.

(1)   Comisia va fi desemnată prin dispoziție a Primarului și va fi formată din maxim 9 membri, până la 5 reprezentați ai aparatului de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara și până la 4 reprezentanți ai societății civile.

(2)   Reprezentanții societății civile vor fi identificați anual prin apel public pe baza unor criterii precum:

- să nu fie membru într-un partid politic;

- să fi avut cel puțin două inițiative de implicare în viața comunității;

- să nu fi avut antecedente penale de orice natură;

- să își asume respectarea tuturor normelor de comportament stabilite fie prin lege, fie prin bunul simţ comun al tuturor oamenilor, norme create cu scopul de a asigura și menţine ordinea și liniştea publică, astfel încât desfășurarea ședințelor să se efectueze într-un ambient civilizat și în armonie cu toţi ceilalţi;

- să demonstreze că înțeleg modalitatea de desfășurare a campaniei și rolul membrilor Comisiei

(3)   Comisia are următoarele atribuții:

a) monitorizează desfăşurarea Campaniei și respectarea obiectivelor și principiilor acesteia;

b) verifică eligibilitatea propunerilor de proiecte primite;

c) filtrează, ajustează, dacă este cazul, și/sau fuzionează propunerile convergente, eliminând redundanţa şi suprapunerea acestora;

d)coordonează împreună cu specialiști din Primărie analiza tehnică, juridică și financiară a propunerilor de proiect eligibile;

e) anunță public proiectele care intră în etapa de votare, precum și proiectele câștigătoare;

f)  centralizează și publică informațiile privind implementarea proiectelor câștigătoare de la  direcţiile de specialitate, respectiv organismele prestatoare de servicii publice şi de interes local responsabile.

Articolul 8

Pentru a asigura un grad mai mare de incluziune și diseminare în cadrul comunității, va fi lansat anual un apel public pentru identificarea unor parteneri din societatea civilă pentru promovarea campaniei și organizarea atelierelor de lucru în cartiere. Colaborarea cu acești parteneri va fi definită și aprobată prin Hotărâre a Consiliului Local.

Capitolul 4 Calendarul campaniei

Articolul 9

Campania se va desfăşura în 7 etape după cum urmează:

1)      Informarea și formarea societății civile privind Campania pentru asigurarea unui grad ridicat de diseminare și incluziune;

2)      Colectarea propunerilor de proiecte și verificarea eligibilității acestora;  

3)      Analiza tehnică, juridică și financiară a propunerilor de proiecte eligibile și publicarea listei cu proiectele care se califică pentru etapa de votare;

4)      Primirea și soluționarea contestațiilor;

5)      Votarea proiectelor;

6)      Anunțarea proiectelor câştigătoare;

7)      Implementarea proiectelor.

Articolul 10

(1)   A doua ediție a Campaniei se va desfășura începând cu luna martie 2023, după calendarul orientativ de mai jos, urmând ca pentru edițiile viitoare calendarul Campaniei să fie definit și publicat în fiecare an după constituirea Comisiei.

Martie

(1)   Informarea și formarea societății civile conform art. 15;

(2)   Apel deschis pentru membri externi în Comisia de Buget Participativ

(3)   Apel deschis pentru parteneri în vederea organizării atelierelor si promovare în cartiere;

Martie-15 mai

(4)   Promovarea etapei de depunere;

(5)   Ateliere de lucru pentru identificare priorităților și formularea propunerilor (cel putin 3 întâlniri în fiecare ZUM cu partenerii din zonă, școli, ONG-uri active în zonă etc.)

(6)   Colectarea propunerilor;

(7)   Verificarea eligibilității și feedback pentru clarificarea și completarea și/sau corectarea propunerilor;

(8)   Completarea și/sau corectarea propunerilor de către inițiatori sau SGPMC;

16 – 23 mai

(9)   Analiza tehnică, juridică și financiară a propunerilor de proiecte eligibile și publicarea listei cu proiectele care se califică pentru etapa de votare conform Capitolului 8;

În urma acestei etape va fi publicată „Lista provizorie cu proiecte eligibile”;

24 – 31 mai

(10)                        Primirea și soluționarea contestațiilor conform art. 20;

În urma acestei etape va fi publicată „Lista finală cu proiecte propuse”;

1 iunie – 2 iulie

       (11)Votarea proiectelor conform Capitolului 9;

3 iulie

      (12)Publicarea listei cu proiectele câștigătoare;

1-2 ani

      (13)Implementarea și monitorizarea periodică a implementării proiectelor.

(2)   În urma calendarului de implementare, rezultă următoarele tipuri de documente:

a)        Lista generală de propuneri;

b)        Lista provizorie cu proiecte eligibile;

c)         Lista finală cu proiecte propuse;

d)        Lista cu proiectele câştigătoare;

e)        Rapoarte bianuale şi anuale de monitorizare a evoluţiei proiectelor.

Articolul 11

La încheierea fiecărui ciclu anual de buget participativ aparatul de specialitate al Primăriei Municipiului Timișoara va face o evaluare a întregii campanii şi va publică un raport cu concluziile aferente şi cu propunerile de îmbunătăţire pentru ciclul următor.

Capitolul 5 Cine poate participa

Articolul 12

Pot participa la Campanie, prin propunere de proiecte și/sau votare, toţi cetăţenii care locuiesc, lucrează sau studiază în Timişoara şi au vârsta de minim 16 ani. Cetăţenii care trimit propuneri de proiect / votează proiecte trebuie să își creeze cont de utilizator pe platforma dedicata campaniei https://decidem.primariatm.ro/ și să accepte termenii şi condiţiile de utilizare ale acesteia.

Articolul 13

Platforma web dedicată Campaniei oferă cetăţenilor multiple posibilităţi de implicare:

a) Să trimită propuneri de proiecte;

b) Să ofere opinii privind implementarea sau oportunitatea unui proiect;

c) Să voteze proiectele din Campania dedicată întregului oraș și din Campania dedicată cartierelor (proiect pilot);

d) Să se informeze privind implementarea proiectelor câştigătoare.

Articolul 14

(1)   Încurajăm proiectele propuse de grupuri de cetăţeni, rezultate în urma unui proces de consultare, astfel:

a)      prin cooperarea cu organizaţiile civice şi cu persoanele cu propuneri similare sau care provin din aceleaşi vecinătăţi şi/sau medii, astfel încât să se însumeze cunoştinţele, experienţa şi abilităţile acestora, atât prin întâlniri fizice cât și prin folosirea oricăror mijloace de comunicare electronică;

b)      prin organizarea unor ateliere de identificare și formulare a propunerilor se are în vedere diversificarea cetăţenilor participanţi la campania "Timişoara Decide!", integrarea de grupuri sociale noi, cu vârste, profesii şi studii diferite, marginale în procesul decizional actual, în special în zonele urbane marginalizate definite conform art. 4;

c)      se are în vedere şi dezvoltarea dialogului orizontal între cetăţeni, ridicând astfel și calitatea propunerilor trimise Primăriei Municipiului Timişoara;

d)      interacţiunea faţă în faţă duce la prezentarea de propuneri mai bune, încurajează negocierea, creează convergenţă între participanți, favorizând astfel şi capacitatea de organizare și mobilizare civică.

(2)   Proiectele propuse pot fi însoțite de detaliile procesului de consultare și lista susținătorilor.

Articolul 15

Pentru facilitarea Campaniei și creșterea gradului de incluziune, Comisia va organiza:

a)      sesiuni de formare pentru cei din aparatul de specialitate al Primăriei Municipiului Timișoara, implicați în campanie;

b)     sesiuni de formare și informare dedicate cetățenilor, grupurilor de de cetățeni și altor organizații ce pot prelua rolul de diseminare a campaniei în comunitate și de organizare a unor atelierele de dezbateri pentru identificarea și formularea unor propuneri de proiecte relevante pentru un grup de cetățeni;

c)     sesiuni de formare pentru cetăţeni şi întâlniri dedicate familiarizării cu platforma web dedicată Campaniei, cu scopul de a facilita participarea celor fără acces la internet sau a celor cu cunoştinţe limitate de IT la Campanie.

Capitolul 6 Criteriile de eligibilitate ale propunerilor de proiect

Articolul 16

Pentru ca o propunere de proiect să fie eligibilă pentru încadrarea sa în Campania "Timişoara Decide!" trebuie să respecte următoarele condiţii generale de eligibilitate constatate de către Comisie:

a)      Să corespundă unui obiectiv de interes general cu aplicabilitate într-unul dintre domeniile enumerate aici, fără a se limita la acestea:

 • Orașul mobil:
  • Mobilitate, accesibilitate și siguranța circulației pedestriene; exemple: amenajare de alei, trotuare, zone pietonale, creșterea gradului de accesibilitate pentru persoanele cu dizabilități, propuneri de zone cu restricții auto, piste de biciclete.
 • Orașul verde:
  • Amenajare de spații verzi, transformarea celor existente sau identificare altora ce pot fi amenajate, locuri de joacă, locuri de recreere
  • Energie, Apă, Natură și biodiversitate, Reducerea deșeurilor
 • Orașul relaxat:
  • Amenajare spații publice/spații comune; exemple: zone pietonale, piațete, mobilier stradal, iluminat public, etc –  amenajare, înființare, reparare.
 • Orașul comunităților:
  • Infrastructură culturală și activități artistice; exemple: scene de cartier, artă murală.
  • Infrastructură educațională; exemple: îmbunătățirea spațiilor colective ale școlilor și activarea lor multifuncțională (creativă, socială, educativă), propunerea de centre comunitare de cartier pentru toate generațiile.
  • Infrastructură sportivă; exemple: propunerea de noi spații dedicate sportului, încurajarea sporturilor alternative: skatepark, workout, și a spațiilor multifuncționale și intergeneraționale.
 • Orașul digital:

·         Aplicații utile pentru accesarea mai facilă a serviciilor Primăriei cum ar fi gestionarea deșeurilor, aplicații pentru digitalizarea unor procese birocratice cum ar fi obținerea unor avize etc.

Domeniile de aplicare sunt stabilite anual prin dispoziție de primar și publicate pe pagina dedicată campaniei.

b)      Să fie sau să poată fi asimilată unei cheltuieli aflate în aria de competenţă a Primăriei Municipiului Timișoara şi care vizează un bun administrat de aceasta, excluzând spațiile aflate în litigiu sau revendicate;

c)      Să nu intre în aria altor programe ale Primăriei cum sunt finanţările destinate ONG-urilor, structurilor sportive, instituțiilor de învățământ (cu excepția celor care au arondate zonele urbane marginalizate parțial sau total) etc;

d)      Să nu fie contrare sau incompatibile cu planuri sau proiecte ale Municipalităţii aflate în derulare;

e)      Să nu aibă un caracter comercial, publicitar, politic și să nu fie discriminatoriu;

f)       Să nu genereze cheltuieli de funcţionare semnificative după implementare (întreţinere, plata unor drepturi de autor, etc.);

g)      Să fie clar delimitate spaţial şi să nu fie vagi;

h)      Să se încadreze în bugetul maxim alocat unui proiect, conform art. 4;

Capitolul 7 Depunerea propunerilor de proiecte

Articolul 17

(1)   Fiecare cetățean (conform art. 12) poate depune unul sau mai multe proiecte;

(2)   Conținutul propunerii de proiect va respecta formularul prezentat în Anexa 2;

(3)   Depunerea se va transmite online pe secțiunea web dedicată Campaniei, https://decidem.primariatm.ro/ sau va fi depusă în format fizic la Serviciul Informare și Consiliere Cetățeni sau în cadrul atelierelor organizate conform art. 14, alin (1) lit b);

(4)   În cadrul secțiunii web dedicată Campaniei vor fi prezentate modalități de sprijin pentru cetățenii fără acces la internet sau echipament tehnic necesar accesării platformei online, sprijin oferit de aparatul de specialitate al Primăriei împreună cu organizațiile prevăzute la art. 8 ;

(5)    Calendarul campaniei va fi afișat vizibil în cadrul secțiunii web dedicată Campaniei.

Articolul 18

Inițiatorii ai căror proiecte au fost declarate neeligibile pentru a intra în etapa următoare vor primi un răspuns scris sau telefonic privind detalierea motivelor pentru care proiectul a fost considerat neeligibil. Totodată, răspunsul va fi publicat și pe platforma dedicată campaniei în cadrul fiecărei propuneri.

Capitolul 8 Analiza propunerilor de proiecte

Articolul 19

Proiectele eligibile vor intra într-un proces de analiză tehnică, juridică și financiară, analiză realizată de către Comisie cu sprijinul aparatului de specialitate al Primăriei. Pot exista propuneri care necesită ajustări tehnice şi estimarea mai eficientă a costurilor din partea Municipalităţii pentru a putea fi supuse votului şi ulterior implementate.

(1)   Ajustările vor fi comunicate în prealabil iniţiatorilor.

(2)   Comisia va organiza cel puțin o întâlnire cu inițiatorii în această etapă. 

Articolul 20

(1)   Transparenţa procesului decizional se realizează prin intermediul secțiunii web dedicate Campaniei unde toţi cei interesaţi de Campanie pot să analizeze parcursul propunerilor colectate. Procesul decizional pentru determinarea proiectelor care intră în etapa de votare implică şi alocarea unei perioade de o săptămână pentru depunerea de contestaţii şi clarificarea acestora.

(2)   În termen de maxim 5 zile lucrătoare de la închiderea perioadei de depunere a contestațiilor, Comisia analizează toate contestațiile primite și decide cu majoritatea numărului de membri componenți asupra admiterii sau respingerii contestațiilor.

(3)   Comisia apreciază elementele de formă, tehnice, economice și juridice din cuprinsul proiectelor fără a se pronunța cu privire la oportunitatea și necesitatea proiectelor, acestea fiind exclusiv atributele publicului care va vota pentru realizarea acestor proiecte.

(4)   În urma soluționărilor contestațiilor, hotărârile Comisiei sunt definitive și pe baza lor se va întocmi lista finală cu proiecte propuse care va fi pusă la dispoziția publicului pentru votare.

Capitolul 9 Procesul de votare

Articolul 21

Procesul de votare se desfăşoară pe o perioada de 30 de zile calendaristice (conform art. 10), perioada fiind comunicată în cadrul secțiunii web dedicată Campaniei.

Articolul 22

Fiecare participant definit conform art. 12 poate să voteze maximum 5 proiecte, indiferent dacă acestea sunt propuse în cadrul  Campaniei dedicate întregului oraș sau Campaniei dedicate zonelor marginalizate.

Articolul 23

Votarea se realizează online în cadrul secțiunii web dedicate Campaniei, în urma creării unui cont de utilizator conform art. 12.

(1)  ) Pentru a asigura participarea oricărui cetățean în această etapă, în cadrul secțiunii web dedicate Campaniei vor fi prezentate modalități de sprijin pentru cetățenii fără acces la internet sau echipament tehnic necesar accesării platformei online, sprijin oferit de aparatul de specialitate al Primăriei împreună cu partenerii identificați conform art. 8

Articolul 24

Vor fi declarate câștigătoare proiectele cu cele mai multe voturi în limita aspectelor prevăzute la art. 1 alin (2) și art. 4 alin (1) și (2) și cu respectarea prevederilor prezentului regulament şi a reglementărilor legale în vigoare

Capitolul 10 Implementarea proiectelor câștigătoare

Articolul 25

La încheierea perioadei de votare, în termen de 5 - 10 zile lucrătoare, Comisia publică lista proiectelor câștigătoare. În funcție de complexitatea acestora, ele vor fi incluse în proiectul de buget al Municipiului Timişoara fie la rectificarea anului în curs, fie cel târziu în anul următor, în limita celor prevăzute la Art. 1, alin (2) și art.4 alin (1) și (2).

Articolul 26

Direcţiile de specialitate, respectiv organismele prestatoare de servicii publice şi de interes local ale Primăriei Municipiului Timișoara responsabile pentru implementarea proiectelor câștigătoare au obligația de a comunica public evoluția implementării proiectului prin intermediul secțiunii web dedicată Campaniei sau prin intermediul altor canale de comunicare către publicul larg.

Articolul 27

Proiectele vor fi etichetate cu logo-ul "PROPUS DE TIMIŞORENI".

Capitolul 11 Evaluarea campaniei și pregătirea ciclului următor

Articolul 28

Aparatul de specialitate al Primăriei MunicipiuluiTimișoara va măsura anual gradul de satisfacţie a participanţilor, în vederea îmbunătăţirii constante a procesului. De asemenea va realiza o evaluare generală a Campaniei în vederea îmbunătățirii procesului de buget participativ.

Articolul 29

Rezultatele obținute în urma acțiunilor prevăzute la art. 28 se vor publica pe secțiunea web dedicată Campaniei, precum şi pe alte canale de comunicare dedicate publicului larg.

(1) Pentru comunicarea evoluției lucrărilor direct către inițiatorii proiectelor câstigătoare Comisia sau Serviciul Guvernanță Participativă și Management Cartiere va propune cel puțin o întâlnire în perioada de implementare.

Articolul 30

Ciclul bugetului participativ se reia în fiecare an. Evaluarea ciclului încheiat va genera măsuri de îmbunătăţire a derulării anuale a procesului de buget participativ.

Capitolul 12 Precizări juridice privind utilizarea platformei web dedicată campaniei „Timișoara Decide!"

Articolul 31

Prin înregistrarea în vederea utilizării secţiunii dedicate campaniei şi furnizarea datelor cu caracter personal, persoanele care se autentifică şi-au exprimat acordul în mod explicit şi fără echivoc ca aceasta să folosească datele cu caracter personal.

Articolul 32

Secţiunea asigură păstrarea confidenţialităţii datelor cu caracter personal furnizate pentru acces şi/sau pentru utilizarea acesteia. Această obligaţie nu se aplică în cazul oricărei informaţii dezvăluite de utilizatori către terţi

Articolul 33

Secţiunea prelucrează datele cu caracter personal şi informaţiile deţinute/transmise de către persoanele care se autentifică cu bună credinţă, asigurând respectarea dreptului la viaţa privată şi a legislaţiei în vigoare.

Articolul 34

Municipiul Timişoara nu îşi asumă răspunderea pentru exactitatea şi corectitudinea datelor/informaţiilor furnizate de către utilizatori.

Articolul 35

Orice încercare de a utiliza datele personale ale altui utilizator este strict interzisă, fiind considerată o tentativă de fraudă şi va fi sancţionată prin lege contravenţional sau penal, după caz.

Este utilă această pagină?